البوم طرحهاو عکسهای گلدوزی اینجا مکانیست برای تبادل اطلاعات هنری برای همه حتی مبتدیها tag:http://razy2014.mihanblog.com 2019-09-14T16:42:30+01:00 mihanblog.com تبلیغات1 2012-02-14T04:39:49+01:00 2012-02-14T04:39:49+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/23 خشنود اصفهان]]>
دست طلا 2012-01-19T13:27:43+01:00 2012-01-19T13:27:43+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/20 خشنود اصفهان ]]> سلام دارم بار وبندیلمو زفت میکنم میرم 2011-02-07T20:32:10+01:00 2011-02-07T20:32:10+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/19 خشنود اصفهان سلام دارم بار وبندیلمو زفت میکنم میرمسلام دارم بارو بندیلمو زفت میکنم میرم تا اخر این برج شاید هم زودتر ..فکر نکنم که دیگه مطلب جدید بیارم...میرم  http://razy.cc  خلاصه هر بدی کاستی  ازم دیدین حلال کنین سلام دارم بار وبندیلمو زفت میکنم میرم

سلام دارم بارو بندیلمو زفت میکنم میرم تا اخر این برج شاید هم زودتر ..

فکر نکنم که دیگه مطلب جدید بیارم...


میرم  http://razy.cc

  خلاصه هر بدی کاستی  ازم دیدین حلال کنین]]>
طرحها برای روبان دوزی یقه ورومیزی عسلی( 2010-09-27T10:14:33+01:00 2010-09-27T10:14:33+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/17 خشنود اصفهان این طرحها برای روبان دوزییقه رومیزی عسلی مبل مناسبه هنر دوستان برای دیدن سایز بزرگ عكس را ذخیره كنید These plans for ribbon embroideryCollarDesktop footstool furniture Mnasbh Art lovers to see enlarge image Save برای دیدن بقیه تشریف ببرید Read more link to see more please click

این طرحها برای روبان دوزی
یقه
رومیزی عسلی مبل مناسبه
 هنر دوستان برای دیدن سایز بزرگ عكس را ذخیره كنید

These plans for ribbon embroidery
Collar
Desktop footstool furniture Mnasbh
 
Art lovers to see enlarge image Save

برای دیدن بقیه تشریف ببرید

Read more link to see more please click

]]>
تزیین اتاق عروسDecorated wedding room with a color Svrmh 2010-09-27T10:08:04+01:00 2010-09-27T10:08:04+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/16 خشنود اصفهان برای دیدن عكسهای بیشتر اینجا را كلیك كنید To see more pictures,click here برای دیدن عكسهای بیشتر اینجا را كلیك كنیدpresent with plenty of love in it

To see more pictures,click here

]]>
این طرحها برای گلدوزی ,روبان دوزی جانماز بسیار مناسب است... 2010-09-27T10:02:49+01:00 2010-09-27T10:02:49+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/15 خشنود اصفهان عزیزان این طرحها برای گلدوزی جانماز بسیار مناسب استشماخوش ذوقان میتونید از طرحها الهام بگیریدویك روبان دوزی زیبا خلق كنید ولذت ببرید البته طرحها منحصر به جانماز نمیشود..رومیزییقهروتختیملحفه عروسدامنمانتو شلواروحتی لباس عروسمهم اینكه شما خوش ذوقان از چه رنگی وسلیقه ای استفاده میكنید عزیزان
این طرحها برای گلدوزی جانماز بسیار مناسب است
شماخوش ذوقان میتونید از طرحها الهام بگیرید
ویك روبان دوزی زیبا خلق كنید ولذت ببرید

البته طرحها منحصر به جانماز نمیشود..
رومیزی
یقه
روتختی
ملحفه عروس
دامن
مانتو شلوار
وحتی لباس عروس
مهم اینكه شما خوش ذوقان از چه رنگی وسلیقه ای استفاده میكنید

]]>
عكس طرح گلدوزی قاب حروف لاتین مناسب برای روبان دوزی 2010-09-27T09:58:13+01:00 2010-09-27T09:58:13+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/14 خشنود اصفهان سلامخسته نباشیددراینجاطرح گلدوزی داریم كه شما میتوانیددر مركز قاب حروف اول اسم وفامیل خودتان را جایگزین كنید این طرح مناسب برای روباندوزی نیز هستبرای دیدن عكس بزرگتر تشریف ببرید ادامه مطلب Heirloom monogram font machine embroidery designs

سلام
خسته نباشید
دراینجاطرح گلدوزی
داریم كه شما میتوانید
در مركز قاب
حروف اول اسم وفامیل خودتان را جایگزین كنید
این طرح مناسب برای روباندوزی نیز هست
برای دیدن عكس بزرگتر تشریف ببرید ادامه مطلب

]]>
همیشه به ارامی روی میز کارتان بگذارید 2010-09-25T13:13:29+01:00 2010-09-25T13:13:29+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/13 خشنود اصفهان مراقبت ازقیچی   برای ارایه کارهنری  تمیز بسیارمهم است.فرقی نمی کند شما قیچی را برای کدام مورد بخواهیدروبان دوزیخیاطی گلدوزی ویا حتی . درست کردن یک پاپیون ساده   هیچ گاه و تحت هیچ  شرایطی  قیچی را پرت نکنید .  

مراقبت ازقیچی   برای ارایه کارهنری  تمیز بسیارمهم است.
فرقی نمی کند شما قیچی را برای کدام مورد بخواهید
روبان دوزی
خیاطی
گلدوزی
ویا حتی .
درست کردن یک پاپیون ساده

 

هیچ گاه و تحت هیچ  شرایطی  قیچی را پرت نکنید .

 

]]>
قرار دادن صحیح پارچه درون کارگاه گلدوزی 2010-09-25T13:04:16+01:00 2010-09-25T13:04:16+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/12 خشنود اصفهان سلامبنا به تقاضای دوستان تصمیم گرفتم نکات ریز وکاربردی روبان دوزی وگلدوزی را به دوستان هنر دوست تازه کار اموزش دهماولین نکته قرار دادن پارچه در کارگاه است سلام


بنا به تقاضای دوستان

 تصمیم گرفتم
نکات ریز وکاربردی روبان دوزی وگلدوزی

 را به دوستان هنر دوست تازه کار
 اموزش دهم
اولین نکته
 قرار دادن پارچه در کارگاه است

]]>
گلدوزی مانتو 2010-09-25T12:35:53+01:00 2010-09-25T12:35:53+01:00 tag:http://razy2014.mihanblog.com/post/11 خشنود اصفهان هرچند عکس قدیمی است..لکن خا لی از لطف نیست ]]>