البوم طرحهاو عکسهای گلدوزی اینجا مکانیست برای تبادل اطلاعات هنری برای همه حتی مبتدیها http://razy2014.mihanblog.com 2018-11-18T08:37:52+01:00 text/html 2012-02-14T04:39:49+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان تبلیغات1 http://razy2014.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: center;"><a href="http://ezdevajesfahan.mihanblog.com/" target="_blank" title="دفتر ازدواج"><img style="width: 410px; height: 260px;" src="http://nse.site40.net/photos/bcc5329cfe58.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><a href="http://shakila1.parsiblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://akl.site88.net/photos/cdf3864e2fa9.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br> </div> text/html 2012-01-19T13:27:43+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان دست طلا http://razy2014.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><a href="http://each.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/kdizaynzkn6ypswe51kp.png" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/Tick/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png" alt=""> </div> text/html 2011-02-07T20:32:10+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان سلام دارم بار وبندیلمو زفت میکنم میرم http://razy2014.mihanblog.com/post/19 <font style="font-size: 15pt;" color="#68610d" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#003091"><b><a href="http://dastam.parsiblog.com/1967582.htm" id="Note_1967582">سلام دارم بار وبندیلمو زفت میکنم میرم</a></b></font></font></font><div id="postbody"><p><font style="font-size: 15pt;" color="#68610d" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#003091">سلام دارم بارو بندیلمو زفت میکنم میرم تا اخر این برج شاید هم زودتر ..<br><br>فکر نکنم که دیگه مطلب جدید بیارم...</font></font></font></p><a href="http://razy.cc/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=69&amp;Itemid=41" target="_blank" title=""><font style="font-size: 15pt;" color="#68610d" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#003091"><br></font></font></font><p><font style="font-size: 15pt;" color="#68610d" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#003091">میرم&nbsp; <span style="font-size: xx-large;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">http://razy.cc</span></span></span></font></font></font><img src="http://up98.org/upload/server1/01/a/w7lw0s64qejz01b0xoy.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><img src="http://razy.cc/images/stories/fruit/02.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><img style="width: 458px; height: 353px;" src="http://razy.cc/images/stories/dsc03090.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></p></a><span style="font-size: xx-large;">&nbsp;</span> خلاصه هر بدی کاستی&nbsp; ازم دیدین حلال کنین<br><p><font style="font-size: 15pt;" color="#68610d" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#003091"><a href="http://razy.cc/" target="_blank"><br></a></font></font></font></p><font style="font-size: 15pt;" color="#68610d" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#003091"><br> </font></font></font></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2010-09-27T10:14:33+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان طرحها برای روبان دوزی یقه ورومیزی عسلی( http://razy2014.mihanblog.com/post/17 <p><img style="width: 286px; height: 219px;" src="http://up.iranblog.com/Files7/9dc1f4bbf7ab4e40ab25.jpg" width="425" height="260"></p> <p>این طرحها برای روبان دوزی<br>یقه <br>رومیزی عسلی مبل مناسبه<br><font size="3">&nbsp;هنر دوستان برای دیدن سایز بزرگ عكس را ذخیره كنید</font></p> <p align="left"><font size="3">These plans for ribbon embroidery<br>Collar<br>Desktop footstool furniture Mnasbh<br>&nbsp;</font><font size="3">Art lovers to see enlarge image Save<br></font></p><font size="3"></font> <p align="right"><a href="http://dastam.parsiblog.com/Posts/50/123%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%8A+%DA%AF%D9%84+%D8%B1%D8%B2+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A+%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%8A%28%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%29/" target="_blank" title="">برای دیدن بقیه تشریف ببرید</a><font size="3"> </font><a href="http://dastam.parsiblog.com/Posts/50/123%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%8A+%DA%AF%D9%84+%D8%B1%D8%B2+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A+%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%8A%28%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%29/" target="_blank" title=""><img src="http://www.abc-machine-embroidery-designs.com/images/SweetRoses_Designs/A0301b.gif" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></p> <p align="left"><a href="http://dastam.parsiblog.com/Posts/50/123%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%8A+%DA%AF%D9%84+%D8%B1%D8%B2+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A+%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%8A%28%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%29/" target="_blank" title="بقیه طرحها">Read more link to see more please click</a></p> text/html 2010-09-27T10:08:04+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان تزیین اتاق عروسDecorated wedding room with a color Svrmh http://razy2014.mihanblog.com/post/16 <P><IMG style="WIDTH: 135px; HEIGHT: 131px" height=223 src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/dastam1/Thumb_166291.jpg" width=256><FONT color=#ff8080>برای دیدن عكسهای بیشتر<FONT size=3> </FONT></FONT><A title="تزیین اتاق عروس سورمه ای" href="http://dastam.parsiblog.com/-1642760.htm" target=_self><FONT color=#ff8080 size=5>اینجا</FONT></A><FONT color=#ff8080> را كلیك كنید</FONT><IMG alt="present with plenty of love in it" src="http://www.smileystar.com/emoticons/msn-love-emoticons/present-of-love.gif"></P> <P align=left><SPAN id=result_box><SPAN title="" style="COLOR: #000; BACKGROUND-COLOR: #e6ecf9" ze="To see more pictures, click here" ye="برای دیدن عكسهای بیشتر اینجا را كلیك كنید" closure_uid_1l4qh9="331">To see more pictures,<A title=Women href="http://groups.google.com/group/ribbonisfahany/web/%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%A8%D8%A7+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D9%88%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C?hl=fa" target=_self s Workshop?>click here</A></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-09-27T10:02:49+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان این طرحها برای گلدوزی ,روبان دوزی جانماز بسیار مناسب است... http://razy2014.mihanblog.com/post/15 <P>عزیزان <BR>این طرحها برای گلدوزی جانماز بسیار مناسب است<BR>شماخوش ذوقان میتونید از طرحها الهام بگیرید<BR>ویك روبان دوزی زیبا خلق كنید ولذت ببرید<BR><IMG height=196 alt="" src="http://www.emblibrary.com/EL/product_images/E6673r.jpg" width=550 border=2></P> <P>البته طرحها منحصر به جانماز نمیشود..<BR>رومیزی<BR>یقه<BR>روتختی<BR>ملحفه عروس<BR>دامن<BR>مانتو شلوار<BR>وحتی لباس عروس<BR>مهم اینكه شما خوش ذوقان&nbsp;از چه رنگی وسلیقه ای استفاده میكنید</P> <P><IMG height=161 alt="" src="http://www.emblibrary.com/EL/product_images/E6606r.jpg" width=550 border=2></P> text/html 2010-09-27T09:58:13+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان عكس طرح گلدوزی قاب حروف لاتین مناسب برای روبان دوزی http://razy2014.mihanblog.com/post/14 <P align=center><FONT face=Arial size=5><IMG style="WIDTH: 208px; HEIGHT: 203px" height=307 alt="Heirloom monogram font machine embroidery designs" src="http://www.abc-machine-embroidery-designs.com/images/Embroidery_Fonts_Embroidery_Alphabets/Heirloom_B.gif" width=430 align=left border=0></FONT></P> <P align=center><FONT face=Arial size=5>سلام<BR>خسته نباشید<BR>دراینجاطرح گلدوزی <BR>داریم كه شما میتوانید<BR>در مركز قاب <BR>حروف اول اسم وفامیل خودتان را جایگزین كنید <BR>این طرح مناسب برای روباندوزی نیز هست<BR><FONT size=3>برای دیدن عكس بزرگتر تشریف ببرید ادامه مطلب</FONT></FONT></P> text/html 2010-09-25T13:13:29+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان همیشه به ارامی روی میز کارتان بگذارید http://razy2014.mihanblog.com/post/13 <DIV dir=rtl> <DIV dir=rtl> <DIV dir=rtl> <DIV dir=rtl> <DIV dir=rtl> <DIV dir=rtl> <P style="CLEAR: both; TEXT-ALIGN: center"><A style="MARGIN-LEFT: 1em; MARGIN-RIGHT: 1em" href="http://groups.google.com/group/ribbonisfahany/web/IMAG0008.jpg"><IMG tabIndex=-1 src="http://groups.google.com/group/ribbonisfahany/web/IMAG0008.jpg?display=thumb&amp;width=96&amp;height=96" border=0 tabIndexSet="true"></A></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt">مراقبت ازقیچی<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>برای ارایه کارهنری<SPAN>&nbsp; </SPAN>تمیز بسیارمهم است.<BR></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl><FONT size=3>فرقی نمی کند شما قیچی را برای کدام مورد بخواهید<BR>روبان دوزی<BR>خیاطی <BR>گلدوزی <BR>ویا حتی .</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt"> درست کردن یک پاپیون ساده </SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="CLEAR: both; TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="CLEAR: both; TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman">هیچ گاه و تحت هیچ <SPAN>&nbsp;</SPAN>شرایطی <SPAN>&nbsp;</SPAN>قیچی را پرت نکنید .<BR></FONT></SPAN><A style="MARGIN-LEFT: 1em; MARGIN-RIGHT: 1em" href="http://groups.google.com/group/ribbonisfahany/web/IMAG0010.jpg"><IMG tabIndex=-1 src="http://groups.google.com/group/ribbonisfahany/web/IMAG0010.jpg?display=thumb&amp;width=200&amp;height=200" border=0 tabIndexSet="true"></A></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl><FONT face="Times New Roman" size=2><A href="http://dastam.parsiblog.com/"></A></FONT></SPAN><SPAN></SPAN>&nbsp;</P></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV><WBR> text/html 2010-09-25T13:04:16+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان قرار دادن صحیح پارچه درون کارگاه گلدوزی http://razy2014.mihanblog.com/post/12 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span dir="rtl" style="font-size: 26pt;" lang="FA"><font face="Times New Roman">سلام<br><br></font></span><span dir="rtl" style="font-size: 22pt;" lang="FA"><br></span><span dir="rtl" style="font-size: 18pt;" lang="FA"><font face="Times New Roman">بنا به تقاضای دوستان<br></font></span><span dir="rtl" style="font-size: 16pt;" lang="FA"><br></span><font face="Times New Roman"><span dir="rtl" lang="FA"><font size="3"><span>&nbsp;</span>تصمیم گرفتم <br></font></span><span dir="rtl" style="font-size: 16pt;" lang="FA">نکات ریز وکاربردی روبان دوزی وگلدوزی</span></font><span dir="rtl" lang="FA"><br><font size="3"><font face="Times New Roman"><span>&nbsp;</span>را به دوستان هنر دوست تازه کار<br><span>&nbsp;</span>اموزش دهم<br></font></font></span><span dir="rtl" style="font-size: 16pt;" lang="FA"><font face="Times New Roman">اولین نکته</font></span><span dir="rtl" lang="FA"><br><font size="3"><font face="Times New Roman"><span>&nbsp;</span>قرار دادن پارچه در کارگاه است</font></font></span></p> <ol style="margin-top: 0cm;"> <p style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://groups.google.com/group/ribbonisfahany/web/IMAG0016.jpg?hl=fa" rel="nofollow"><img src="http://groups.google.com/group/ribbonisfahany/web/IMAG0016.jpg?hl=fa&amp;display=thumb&amp;width=200&amp;height=200" border="0"></a></p> <li style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3"></font></li></ol> text/html 2010-09-25T12:35:53+01:00 razy2014.mihanblog.com خشنود اصفهان گلدوزی مانتو http://razy2014.mihanblog.com/post/11 هرچند عکس قدیمی است..لکن خا لی از لطف نیست<IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/Files6/366e55b301e442b39435.jpg" align=baseline border=0>